ความรุนแรงในกิจกรรมการแข่งขันและโอกาสในการทำกำไรในตลาด

Yazan: admin | 21 January 2015 | Comments Off on ความรุนแรงในกิจกรรมการแข่งขันและโอกาสในการทำกำไรในตลาด
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ

สิ่งใหม่ทีเกิดขึ้นในวงการการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือ การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการแข่งขันทางด้านธุรกิจคือ การเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้า E-Commerce มีการเจริญเติบโตตลอดเวลา เนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ การแข่งขันทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศทีต้องแข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ความเร็ว ส่งผลให้การทำการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจเชิงสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า การลงทุน ให้เข้มแข็ง โดยมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบเทคโนโลยีการผลิต เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น  การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่การเกษตร พื้นที่การผลิตของจังหวัดสู่ภูมิภาคอื่นและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เป็นเหมือนกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เล็กลงเพื่อสามารถเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ชัดเจน ควรจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ระดับกลางถึงบน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงลูกค้าที่บริโภคได้อย่างแท้จริง และสามารถคาดคะเนความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ ซึ่งจะทำให้สามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ำจนในที่สุดเกิดความภักดีต่อสินค้า หากสามารถประสบความสำเร็จกับกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงมาจะทำให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้ในอนาคต โดยปัจจัยและส่วนผลักดันต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วยปัจจัยที่มีศักยภาพสูงในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ คือประสบการณ์ระหว่างประเทศ การขยายตัวของอุตสาหกรรมลักษณะความเป็นสากล ความเสี่ยงของประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศักยภาพทางการตลาด ความรู้ทางการตลาด แรงจูงใจที่จะใช้กลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล การพัฒนาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชนและพัฒนาของฝากของที่ระลึกที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดหรือเป็นสินค้าประจำจังหวัดโดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือคิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่มีลักษณะเป็นของฝากของที่ระลึกที่สะดวกต่อนักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาและนำติดตัวไปได้ และการยกระดับคุณภาพโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐาน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวอีก […]

Recent Posts

August 2017
M T W T F S S
« Oct    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031