ตลาดในรูปแบบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก

admin, 23 December 2014, Comments Off on ตลาดในรูปแบบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ

22

ตลาดในปัจจุบันยังกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชน สินค้าที่ขายในตลาดก็ยังเป็นอาหารสด อาหารแห้ง และเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวโดยรวมได้ว่า เป็นสินค้าและการบริการที่เป็นพื้นฐานจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รูปลักษณ์ของตลาดก็เปลี่ยนไปจากตลาดที่เปิดโล่งกลายเป็นการรวมแผง สินค้านานาชนิดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน และล้อมรอบด้วยตึกแถวติดถนน ลักษณะเช่นนี้ยังคงเรียกว่า ตลาดสด ซึ่งการซื้อขายเริ่มตั้งแต่เช้ามืดและสิ้นสุดในตอนค่ำของแต่ละวันสำหรับในเมืองใหญ่ เช่น ในกรุงเทพมหานคร และตามตัวเมืองของจังหวัดต่างๆ นอกจากจะมีตลาดสดแล้ว ยังมีศูนย์รวมร้านสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เกตอีกหลายแห่ง ตลาดลักษณะนี้เป็นอาคารที่มีบริเวณกว้างขวาง มีที่ปิดกั้นโดยรอบ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นที่รวมสินค้านานาชนิด ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค โดยแยกตามประเภทเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ในราคาที่ไม่ต้องมีการต่อรองกัน

ตลาดในรูปแบบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง ชนิดหรือประเภทของสินค้าที่วางจำหน่าย ราคาสินค้า การให้ของสมนาคุณแก่ ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นกลไกทางการค้าเพื่อเรียกลูกค้าทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นแล้ว ยังมีการสร้างโรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า สถานที่เด็กเล่น สถานบันเทิง ให้มารวมอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย ตลาดในปัจจุบันทั้งที่เป็นตลาดสดและซูเปอร์มาร์เกต จึงเป็นแหล่งรวมของสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างครบถ้วน อนึ่ง คำว่า ตลาด นอกจากจะหมายถึง สถานที่หรือแหล่งขายอาหาร และสินค้าดังกล่าวแล้ว ยังมีตลาดที่มีความหมายในเชิงธุรกรรมอีกด้วย นั่นคือตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 แล้ว โดยเริ่มจากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ การซื้อขายในระยะแรกเป็นการซื้อขายตั๋วเงิน หรือสัญญาการกู้ยืมของพ่อค้านายทุน ต่อมามีการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นลำดับ ผู้ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นปัจจุบันคือ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเงินทุนด้วยการขายกิจการบางส่วนในรูปของตราสารการเงิน ให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อ ถ้ากิจการนั้นประสบความสำเร็จคือได้กำไร ผู้ซื้อจะได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท และตราสารนั้น ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าบริษัทนั้นต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรือล้มละลาย บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อ

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website