การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้า

admin, 26 September 2014, Comments Off on การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้า
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ
Tags: , ,

ปัจจุบันนี้ทิศทางการทำกิจกรรมการตลาดจากเดิมเน้นการโฆษณาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการได้รับประโยชน์จากสินค้า จึงเน้นการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยการให้บริการในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในรูปแบบงานนิทรรศการ งานประชุมสัมนา และกิจกรรมอื่นให้แก่องค์กรต่างๆเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการทำขยายฐานลูกค้า พัฒนาความรู้ความสามารถให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายตามที่แต่ละองค์กรต้องการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ทักษะอาชีพ ความเป็นสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

กิจการเกือบทุกประเภทจะใช้การจัดแสดงสินค้าช่วยในการส่งเสริมการขาย แตกต่างที่ว่าจะใช้เพื่อสร้างยอดขายหรือสร้างค่านิยม สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการ ในการดำเนินงานการจัดแสดงสินค้ากิจการอาจจัดเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการให้ ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของกิจการ งบประมาณ เช่นกิจการค้าปลีกขนาดเล็กพื้นที่ของร้านไม่มากนักไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายจัดแสดงกิจการจัดแสดงเองได้ที่สำคัญต้องเน้นบรรยากาศภายในร้าน สะอาด สะดวก สะดุดตาน่าสนใจก็สามารถเรียกความสนใจจากลูกค้าได้ แต่ถ้าเป็นกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่มีพื้นที่มากก็จำเป็นจะต้องมีฝ่ายจัดแสดงที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดแสดงสินค้า

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ

ไม่ใช่แต่เพียงหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานเท่านั้น แต่ผู้เข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าก็สามารถเชิญชวนผู้ที่สนใจรวมทั้งลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ที่มีรายชื่ออยู่มาเข้าชมบูธได้โดยตรง ผ่านการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์ การขึ้นหัวข้อรายการงานแสดงสินค้าที่บริษัทกำลังจะเข้าร่วมงานปีนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมเลขที่บูธ รายละเอียดสถานที่จัดงาน การส่งจดหมายเชิญ การเชิญทางโทรศัพท์ การส่งข้อความสั้นเพื่อเชิญเข้าร่วมงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อท้องถิ่น การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อท้องถิ่น หรือสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

วัตถุประสงค์การจัดงานแสดงสินค้า

1.  เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการรายใหม่ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการให้มากขึ้น
2.  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
3.  เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
4.  เพื่อเป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเข้าสู่งานนานาชาติหรือตลาดต่างประเทศ
5.  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต การตลาด การบริหาร การจัดการ ซึ่งกันและกันทั้งในและต่างประเทศ
6.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website