การมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ

admin, 25 July 2014, Comments Off on การมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ
Tags: , ,

การบริการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

มีขั้นตอนและองค์ประกอบเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น โดยเริ่มจากผู้รับบริการมีความต้องการการบริการและความต้องการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับบริการแสวงหาการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ ดังนั้นจึงเกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ในการที่ผู้รับบริการจะแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ผู้ให้บริการเกิดการรับรู้ และมีการดำเนินการในอันที่จะสนองตอบความต้องการนั้น จนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ ซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับบริการที่ถูกตอบสนองจะเป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด

เพราะความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ขณะเดียวกันความไม่พึงพอใจ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นก็มีความสาคัญไม่น้อยกว่ากัน เมื่อเกิดข้อร้องเรียนเกิดขึ้น พนักงานผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมบริการ หรือหน่วยธุรกิจขององค์การจะมีวิธีตอบสนอง หรือสร้างระบบในการจัดการกับข้อร้องเรียนนั้นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นๆได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลการร้องเรียนเหล่านี้บริษัทจำเป็นต้องรวบรวมและนำมาพิจารณาแก้ไข ป้องกันและจัดการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และแบบเชิงรุก

การเล็งเห็นความสำคัญของการขายและการบริการที่ต้องนำเอาทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ โดยเฉพาะในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและรุนแรง เพราะหากทำการขายโดยไม่ให้บริการที่ดี จูงใจ ใครเล่าจะมาสนใจสินค้าของเรา ความมุ่งหวังที่ต้องการให้พนักงานขายและผู้ที่เรารับการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนและกลยุทธ์ดำเนินงานขายและการบริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่การนำกลับไปปฏิบัติใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคการขายและบริการด้วยใจ เป็นการเรียนรู้ถึงวิธีการเตรียมความพร้อมได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การขายใหม่ๆ และจัดการกับลูกค้าทุกประเภทในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ

การพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดบริการ

1.จัดระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
2.จัดทำลำดับขั้นตอนการให้บริการ องค์กรควรจัดทำขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำงานได้ไม่สับสน
3.เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องมือง่ายๆ อย่างเช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น การสอบถามพูดคุยโดยตรงกับลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป
4.ฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการบริการที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานบริการได้ดี

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website