การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่พนักงานในองค์กร

admin, 26 June 2014, Comments Off on การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่พนักงานในองค์กร
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ
Tags: , ,

เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมต่างๆนอกเวลางาน

เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม จึงได้มีการจัดตั้งชมรมกิจกรรมขึ้นภายใต้การดูแลพนักงานให้สามารถเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมประเภทต่างๆทั้งกิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเอง และทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงานอีกด้วย ซึ่งการสร้างความพร้อมให้แก่พนักงานทั้งร่ายกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆให้กับการพัฒนาองค์ความรู้ จิตสำนึก สุขภาพกายและใจของพนักงงานอย่างต่อเนื่อง

การทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ทำให้พนักงานของบริษัทมักเครียดเพราะความกดดันที่ได้รับจากการแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งความเครียดของพนักงานจะส่งผล กระทบในด้านลบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของทางบริษัท ซึ่งการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับพนักงานและครอบครัวก็เป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นบริษัทอาจจัดกิจกรรมกีฬาสีและให้พนักงานพาครอบครัวมาร่วมการแข่งขันด้วย หรืออาจจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเมื่อถึงเทศกลาหรือประเพณีต่างๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการดังที่กล่าวมานี้จะช่วยให้พนักงานคลายความเครียดลงและกลับมามีความสุขกับการทำงานอีกครั้ง และยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับพนักงานและครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

การจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นในการทำงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี

เมื่อพนักงานมีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เขาจะเพียรพยายามให้ได้รับการคัดเลือก กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นที่ต้องการของบุคลากร แต่ยังจะเป็นผลดีต่อองค์กรที่จะได้พนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย หากองค์กรต้องการมัดใจพนักงานให้รักในงานที่ทำ และทำงานอย่างมีความสุข ดูแลพวกเขาด้วยการให้ความสำคัญ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลที่ตามมาคือพลังอันยิ่งใหญ่จากเหล่าพนักงานที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนา

กิจกรรมพนักงานที่หลากหลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

จึงสนใจที่จะให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานอีกด้วย ทำให้เราได้เห็นกิจกรรมพนักงานอาจจะมีหลายรูปแบบ แต่ในมุมมองของผู้บริหารบางแห่งอาจจะมองต่างกัน หากเห็นว่าการจัดกิจกรรมเป็นการสูญเสียเวลา พนักงานไม่ได้อะไร หรือเป็นกิจรรมที่ผู้บริหารที่ประสงค์จะให้มี แต่พนักงานเห็นว่าเป็นเสมือนการบังคับก็อาจจะไม่สนใจ หรือผู้บริหารที่มีแนวคิดว่าองค์การเป็นแค่สถานที่ทำงาน มิได้มองว่าเป็นครอบครัวมักจะมองว่างานต้องเป็นงาน มุ่งแต่ผลผลิต ไม่ยอมรับกิจกรรมอื่นใด นอกจากปลายปีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น พนักงานก็จะอยู่กันด้วยความเครียด หรือความเงียบเหงา สะท้อนถึงระดับการให้ความสำคัญการจัดการด้านคุณค่าของบุคคล การให้ความเป็นอิสระ หรือบรรยากาศในการทำงาน

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website